spacer
OPAC: Search Results (Short References)
Displaying records 1 thru 25 of 39 records found.
Searching for: "nilsson" . Display as Full Reference.
next
Nilsson, N. Hjalmar. 1892. Några nya uppslag vid förädlingsarbetena på Svalöf. 1892
Nilsson, N. Hjalmar. 1907. De elementära arternas betydelse för växtförädlingen. 1907
Nilsson-Ehle, Herman. 1913. Zur Kenntnis der Erblichkeitsverhältnisse der Eigenschaft Winterfestigkeit beim Weizen. 1913
Nilsson-Ehle, Herman. 1908. Om de senare årens arbeten med hösthvete vid utsädesföreningen och de vigtigare praktiska resultaten af desamma (Föredrag vid Sveriges Utsädesförenings Årsmöte på Svalöf den 12 Aug. 1908). 1908
Nilsson-Ehle, Herman. 1907. Om hafresorters konstans. 1907
Nilsson-Ehle, Herman. 1913. Über die Winterweizenarbeiten in Svalöf in den Jahren 1900 - 1912. 1913
Nilsson-Ehle, Herman. 1907. Om nordskandinaviska och andra tidiga hafresorter och försök till deras bättrande genom individualförädling och korsning. 1907
Nilsson-Ehle, Herman. 1903. Fortsatta iakttagelser öfver nematoder på våra sädesslag. 1903
Nilsson-Ehle, Herman. 1911. Mendélisme et acclimatation. 1911
Nilsson-Ehle, Herman. 1906. Något om korsningar och deras betydelse för förädlingsarbetena med hösthvete. 1906
Nilsson-Ehle, Herman. 1903. Nematoder, en hotande fara för vår sädesodling. 1903
Nilsson-Ehle, Herman. 1908. Årsberättelse öfver Sveriges Utsädesförenings verksamhet under år 1907. Hösthvetet. 1908
Nilsson-Ehle, Herman. 1911. Acclimatation par recombinaison de facteurs mendéliens (Résumé). 1911
Nilsson, N. Hjalmar. 1898. Årsberättelse öfver arbetena vid Sveriges Utsädesförenings anstalt på Svalöf under år 1897. 1898
Nilsson-Ehle, Herman. 1919. Något om ärftlighets-vetenskapens praktiska och ekonomiska betydelse. 1919
Nilsson-Ehle, Herman. 1917. Stegring af praktiskt viktiga egenskaper genom afsiktliga korsningar. 1917
Nilsson-Ehle, Herman. 1908. Einige Ergebnisse von Kreuzungen bei Hafer und Weizen. 1908
Nilsson, N. Hjalmar. 1893. Huru draga slutledningar från olika års jemförande försök? 1893
Nilsson-Ehle, Herman. 1910. Monument öfver Gregor Mendel. 1910
Nilsson-Ehle, Herman. 1914. Vilka erfarenheter hava hittills vunnits rörande möjligheten av växters acklimatisering? (Fördrag vid Landtbruksakademiens sammanträde den 18 maj 1914). 1914
Nilsson-Ehle, Herman. 1901. Sammanställning af hösthvetesorternas vinterhärdighet å Svalöfs försöksfält åren 1898-1899 och 1900-1901. 1901
Nilsson, N. Hjalmar. 1901. Förslag till anordnande af utsädesutställningar länsvis. 1901
Nilsson, N. Hjalmar. 1901. Hvad lär oss de senaste tio årens erfarenhet beträffande sädesarternas förädling? 1901
Nilsson-Ehle, Herman. 1906. Fritflugans härjningar. 1906
Nilsson-Ehle, Herman. 1913. Sur les travaux de sélection du Froment et de l'Avoine exécutés à Svalöf 1900-1912. 1913
  next
printable version (new window) - save results (EndNote™ import format, ISO 8859-1 (latin-1) encoded)