spacer

Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, ed. 1930. Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi.


Table of Contents, Tables, ...

Bernshteyn, N.A. and T. S. Popova . 1930. Issledovaniya po biodinamike fortepiannogo udara. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 5-47. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

Shmidt, G. V. 1930. O vozmozhnosti izmeneiya tembra fortepiano. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 48-106. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

Gel'man, E. G. 1930. Pravaya fortepiannaya pedal' i osnovy eye upotrebleniya. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 107-121. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

Rozenov, E. K. 1930. Ob osnovnykh prochinach klavirnoy metodiki. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 122-136. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

Feygin, M. E. 1930. Dva puti prepodavaniya igry na f.-p. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 137-155. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

1930. Abstracts. In: Sbornik rabot fortepianno-metodologicheskoy sektsyi, edited by Gosudarstvenny institut muzykalnoy nauki, 156-166. Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo, Muzykal'ny sektor

ISSN 1866-4784: reference - xlink - printable version (new window)